Wikiscan
mr.wikipedia.orgDateTotalArticleसदस्यविकिपीडियाचित्रमिडियाविकीसाचासहाय्यवर्गदालनविभागGadgetGadget definition
2021
103,630
94,434
91 %
1,292
1.2 %
856
0.8 %
6
0.0 %
37
0.0 %
1,449
1.4 %
4
0.0 %
1,477
1.4 %
20
0.0 %
31
0.0 %
2020
131,752
117,052
89 %
3,458
2.6 %
1,459
1.1 %
7
0.0 %
217
0.2 %
2,533
1.9 %
22
0.0 %
971
0.7 %
4
0.0 %
136
0.1 %
2019
70,273
56,891
81 %
2,605
3.7 %
1,586
2.3 %
301
0.4 %
28
0.0 %
1,323
1.9 %
11
0.0 %
499
0.7 %
4
0.0 %
236
0.3 %
2018
107,743
75,489
70 %
2,882
2.7 %
3,786
3.5 %
5,811
5.4 %
178
0.2 %
2,841
2.6 %
16
0.0 %
4,995
4.6 %
8
0.0 %
383
0.4 %
2017
105,865
78,571
74 %
2,562
2.4 %
2,461
2.3 %
253
0.2 %
166
0.2 %
4,009
3.8 %
59
0.1 %
7,416
7.0 %
52
0.0 %
398
0.4 %
2016
53,680
41,757
78 %
592
1.1 %
854
1.6 %
1,365
2.5 %
153
0.3 %
2,768
5.2 %
44
0.1 %
1,640
3.1 %
23
0.0 %
279
0.5 %
2015
77,852
36,383
47 %
612
0.8 %
3,045
3.9 %
15,803
20 %
223
0.3 %
2,786
3.6 %
12
0.0 %
1,505
1.9 %
44
0.1 %
288
0.4 %
2014
66,362
45,313
68 %
507
0.8 %
1,077
1.6 %
8,566
13 %
244
0.4 %
2,038
3.1 %
19
0.0 %
1,953
2.9 %
12
0.0 %
921
1.4 %
2013
116,606
81,982
70 %
996
0.9 %
2,224
1.9 %
5,412
4.6 %
457
0.4 %
5,119
4.4 %
55
0.0 %
12,368
11 %
120
0.1 %
801
0.7 %
2012
197,271
130,074
66 %
1,506
0.8 %
3,034
1.5 %
7,021
3.6 %
259
0.1 %
8,411
4.3 %
49
0.0 %
21,703
11 %
639
0.3 %
21
0.0 %
2011
237,752
186,980
79 %
1,498
0.6 %
4,897
2.1 %
2,341
1.0 %
277
0.1 %
7,263
3.1 %
75
0.0 %
25,701
11 %
40
0.0 %
34
0.0 %
2010
178,307
136,405
77 %
1,461
0.8 %
2,473
1.4 %
561
0.3 %
209
0.1 %
5,170
2.9 %
80
0.0 %
26,219
15 %
119
0.1 %
96
0.1 %
2009
140,446
109,336
78 %
684
0.5 %
4,052
2.9 %
497
0.4 %
196
0.1 %
5,103
3.6 %
231
0.2 %
15,982
11 %
89
0.1 %
77
0.1 %
2008
125,784
92,229
73 %
1,221
1.0 %
2,726
2.2 %
359
0.3 %
106
0.1 %
7,139
5.7 %
98
0.1 %
18,310
15 %
33
0.0 %
109
0.1 %
2007
127,592
104,347
82 %
920
0.7 %
2,902
2.3 %
362
0.3 %
323
0.3 %
6,752
5.3 %
150
0.1 %
6,913
5.4 %
56
0.0 %
231
0.2 %
2006
35,724
25,728
72 %
553
1.5 %
1,980
5.5 %
113
0.3 %
282
0.8 %
2,184
6.1 %
190
0.5 %
1,508
4.2 %
60
0.2 %
15
0.0 %
2005
7,637
4,527
59 %
86
1.1 %
478
6.3 %
17
0.2 %
234
3.1 %
809
11 %
66
0.9 %
975
13 %
2004
1,061
350
33 %
22
2.1 %
43
4.1 %
553
52 %
78
7.4 %
2003
8
5
63 %
3
38 %
Dateचर्चासदस्य चर्चाविकिपीडिया चर्चाचित्र चर्चामिडियाविकी चर्चासाचा चर्चासहाय्य चर्चावर्ग चर्चादालन चर्चाविभाग चर्चाGadget talkGadget definition talk
2021
751
0.7 %
3,144
3.0 %
62
0.1 %
38
0.0 %
13
0.0 %
16
0.0 %
2020
914
0.7 %
4,802
3.6 %
80
0.1 %
28
0.0 %
44
0.0 %
4
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2019
711
1.0 %
5,956
8.5 %
69
0.1 %
4
0.0 %
30
0.0 %
4
0.0 %
15
0.0 %
2018
2,876
2.7 %
7,757
7.2 %
321
0.3 %
2
0.0 %
13
0.0 %
173
0.2 %
3
0.0 %
195
0.2 %
14
0.0 %
2017
2,333
2.2 %
7,071
6.7 %
164
0.2 %
3
0.0 %
8
0.0 %
216
0.2 %
4
0.0 %
106
0.1 %
13
0.0 %
2016
715
1.3 %
3,365
6.3 %
26
0.0 %
48
0.1 %
5
0.0 %
16
0.0 %
13
0.0 %
2015
5,056
6.5 %
11,806
15 %
177
0.2 %
2
0.0 %
5
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
41
0.1 %
2
0.0 %
2014
653
1.0 %
4,871
7.3 %
22
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
7
0.0 %
3
0.0 %
11
0.0 %
2013
1,036
0.9 %
5,636
4.8 %
234
0.2 %
3
0.0 %
6
0.0 %
44
0.0 %
8
0.0 %
38
0.0 %
2
0.0 %
2012
930
0.5 %
23,330
12 %
147
0.1 %
5
0.0 %
17
0.0 %
28
0.0 %
4
0.0 %
47
0.0 %
1
0.0 %
2011
1,844
0.8 %
6,371
2.7 %
153
0.1 %
23
0.0 %
18
0.0 %
123
0.1 %
7
0.0 %
60
0.0 %
6
0.0 %
2010
1,301
0.7 %
3,807
2.1 %
199
0.1 %
3
0.0 %
58
0.0 %
55
0.0 %
8
0.0 %
44
0.0 %
15
0.0 %
2009
1,050
0.7 %
2,800
2.0 %
191
0.1 %
2
0.0 %
8
0.0 %
70
0.0 %
20
0.0 %
43
0.0 %
9
0.0 %
2008
762
0.6 %
2,493
2.0 %
73
0.1 %
8
0.0 %
64
0.1 %
13
0.0 %
31
0.0 %
3
0.0 %
2007
698
0.5 %
2,966
2.3 %
118
0.1 %
8
0.0 %
34
0.0 %
64
0.1 %
22
0.0 %
43
0.0 %
2006
740
2.1 %
1,689
4.7 %
273
0.8 %
4
0.0 %
9
0.0 %
173
0.5 %
33
0.1 %
41
0.1 %
3
0.0 %
2005
48
0.6 %
282
3.7 %
5
0.1 %
7
0.1 %
3
0.0 %
7
0.1 %
2004
15
1.4 %
2003